กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม "เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา"

             วันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเป็นผู้นำองค์กรและสามารถเขียนโครงการตามหลัก PDCA ของการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี