คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.พระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พร้อมการอบรม “Content creator and storytelling แชร์เรื่องเล่าจากนักเล่าเรื่อง”

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานสาขาบริหารธุรกิจ อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ หัวหน้าแขนงวิชาการตลาดดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

             สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่ระหว่างสาขาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่อง “Content creator and storytelling แชร์เรื่องเล่าจากนักเล่าเรื่อง” จากผู้ประกอบการจริง อยู่ในสายงานดิจิทัลจริงๆ จากเพจ  let’s check in  เช็คอิน กิน เที่ยว 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี