คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาลงพื้นที่ดอนขุนห้วย เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาลงพื้นที่ดอนขุนห้วย เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

          อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้

          โอกาสนี้ นายฉัตรชนก แพลอย ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย ได้ให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและถ่ายทอดภูมิปัญญา ภายใต้โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาบ้านดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

        สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งกลุ่มเพื่อให้ข้อมูล 3 กลุ่ม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกสับปะรด และข้อมูลประวัติชุมชน ข้อมูลการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย  

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี