กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาด้านวิชาการ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาด้านวิชาการ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


          กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาด้านวิชาการ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล

 

ดาวน์โหลด >> CLICK

 

กำหนดการปฐมนิเทศ-65-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ