นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ฯ สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

             ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบ PBRU LMS ให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1 จำนวน 170 คน เมื่อวันก่อนนี้ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

            สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาได้ทราบระดับทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นของตนเอง และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพและมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน