ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ  ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG)

             สืบเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อนุมัติให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีร่วมดำเนินการจัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพื่อให้เกิดการจ้างงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไปใน
24 พื้นที่ ครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 206 คน ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ ได้มีนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับตำบล ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จะใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การทำงานยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน

            สำหรับระยะเวลาการจ้างงาน ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำสัญญาจ้างไว้ที่ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 โดยมีค่าตอบแทนต่อเดือนสำหรับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี 15,000 บาท และประชาชนทั่วไป 9,000 บาท ซึ่งจะเข้าไปทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริม ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนอกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน