กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565


       กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ช่วงเช้า 3 คณะ
– คณะครุศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ช่วงเช้า
กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย 5 คณะ
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะวิทยาการจัดการ
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– คณะพยาบาลศาสตร์ฯ

กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ช่วงบ่าย
กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ช่วงบ่าย

การชำระเงินค่าปฐมนิเทศ 865 บาท
(นำสำเนาบัตรประชาชนของตัวเองมาด้วย 1 ฉบับ)

การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

การชำระเงินปฐมนิเทศ
การชำระเงินปฐมนิเทศ

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาส่วนกลาง รหัส 64,63,62
ให้เข้าร่วมพร้อมกับคณะของตนเอง (พร้อมน้องปี1)
ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมปฐมนิเทศ
https://bit.ly/3Axft3J

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล
*****************
ช่วงเช้า พร้อม 07.45น.
– คณะครุศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ช่วงบ่าย พร้อม 12.00น.
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะวิทยาการจัดการ
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

การแต่งกาย
– ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

#ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน