กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

           ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อวันก่อนนี้ ซึ่งประกอบด้วย  หลักสูตร Everyday English (20 ชั่วโมง) และหลักสูตร Basic English for Workplace Communication (20 ชั่วโมง) โดยผู้สอนประจำศูนย์พัฒนาภาษา คุณพนมพร มั่นประสงค์ และคุณรุ่งอรุณ เกิดพิพัฒน์ ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 31 คน

            การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดังกล่าวสามารถพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เมื่อได้รับโอกาสและมีพื้นที่สำหรับการแสดงสามารถ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาของทางศูนย์พัฒนาภาษาฯ ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน