“EDU Fit and Firm” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาสายวิชาชีพครู

“EDU Fit and Firm” กิจรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาครู

              นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรม “EDU Fit and Firm” ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวิทยากรจาก Jetts Fitness สาขาห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์  เพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา

              สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพทางกายได้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลสุขภาพ ทำให้มีสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพดีมากขึ้น หลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้นักศึกษามีกิจกรรมทางกายและโอกาสในการออกกำลังกายน้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจทำให้นักศึกษามีสมรรถภาพทางกายร่างกายที่ลดลง ซึ่งหลังจากนี้ จะดำเนินการมอบหมายกิจกรรมตามหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งติดตามผลหลังจากการอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน