สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาด้านวิชาการ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาด้านวิชาการ
เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวถึงทิศทางงานวิชาการของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานด้านวิชาการและการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การบริการงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ตลอดจนการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้กล่าวถึงการใช้พื้นที่ห้องสมุดสีเขียว การยืม – คืนหนังสือ ศูนย์ดิจิทัลให้ความรู้ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่      

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน