คณาจารย์และนักศึกษา เข้ารับรางวัลโครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย

คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่น ใ
นโครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหินและองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดโครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 โดยภายในงานได้มีการพิจารณารางวัลยกย่องคุณธรรมจริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) เพื่อแสดงการยกย่องบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

            โอกาสนี้ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัล ประกอบด้วย

            พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิยอดเยี่ยม

            อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่น กลุ่มส่งเสริมสังคมดีเด่น

           อาจารย์ ดร.สรไกร เรืองรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการดีเด่น

            นายธีรศักดิ์ ไทยเดิม นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทนักเรียน/นักศึกษาดีเด่น

            ทั้งนี้ ทั้ง 4 ท่าน จะเข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน