อธิการบดีฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพขบวนองค์รชุมชน

อธิการบดีฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพขบวนองค์รชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล จังหวัด กลุ่มจังหวัด

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล จังหวัด กลุ่มจังหวัดและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายปี 2565 ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาองค์รชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับขบวนการชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล จังหวัด กลุ่มจังหวัด ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตขบวนองค์กรชุมชนในระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน ปี 2551  

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน