โครงการสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565

โครงการสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565

        เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษานำผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ“สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565” ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการถวายเทียนพรรษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ที่ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์ต้องทำกิจของสงฆ์อย่างเคร่งครัด จึงทำให้พระภิกษุสงฆ์ไม่สะดวกต่อการออกนอกวัด จึงได้มีการถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์

       ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

      เช่นเดียวกันกับคณะต่าง ๆ ที่ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่าง ๆ ในที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของประเพณีทางพุทธศาสนา  และเพื่อสืบสานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีของไทยให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป