อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่งคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามความร่วมมือ Myeik University และเครือข่าย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่งคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ตามความร่วมมือ Myeik University และเครือข่าย เดินทางกลับเมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งคณะตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและเครือข่ายสถาบันทางวัฒนธรรมจากมณฑลตะนาวศรี ได้แก่ Myeik University; University of Computer Studies Myeik; Technological University Myeik; สภาวัฒนธรรมและวรรณกรรมเมืองตะนาวศรี และ U Aung Kyi International Company Ltd. รวมทั้งสิ้น 75 ราย เดินทางไปด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเดินทางกลับเมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 17 ชุด ณ โรงเรียนคงคารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับ คณะผู้บริหารจากทุกฝ่ายได้ประชุมหารือถึงแผนการต่อยอดกิจกรรมความร่วมมือในอนาคต ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษกับศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ และภาษาเมียนมาร์เบื้องต้นกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผนการจัดบริหารจัดการค่ายวิชาการและกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายกีฬาและการมีส่วนร่วมในแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่ ค่ายคอมพิวเตอร์และดิจิทัลกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่ายเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการวิจัยร่วมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกันระหว่างภาควิชา Marine Science, Myeik University กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรมและวรรณกรรมเมืองตะนาวศรีในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้าน
#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี