การประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

การประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตชน วงศ์รัตน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา นำผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย นายโสภณ เกตุแก้ว นายกองค์การบริหารนักศึกษา นายวีรพล พันพู รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีธันยวีร์ สุบรรณรัตน์ รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายพีรพงษ์ รอดพยูง คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม โดยมีนายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวให้การต้อนรับ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น” การระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทผู้นำนิสิตนักศึกษาราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น เรียนรู้ศาสตร์พระราชา วัฒนธรรมชุมชนสกลนคร
สำหรับการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทัง 38 แห่ง จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึี่งในครั้งต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพนในการจัดประชุม
#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี