อบรมแผนงานวิจัย โครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย Strategic Fund 66

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมแผนงานวิจัย โครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย Strategic Fund 66

           สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานวิจัย โครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย Strategic Fund 66 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แบบทั้ง Supply Chain ซึ่งในการอบรม ครั้งที่ 1 (Onsite) จะทำการจัดการ Workshop การเขียน Conceptual Proposal ของแผนงาน/โครงการวิจัยย่อย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการอบรม เมื่อวันก่อนนี้

           โดยมี รศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย และทีมงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทมยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี