นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้แทนคณาจารย์เข้าร่วม

            ในที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และหลังจากได้ผู้รับเหมาแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนในการติดตั้งพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ประกอบกับมหาวิทยาลัยจะทำการปรับเปลี่ยนและเลือกใช้อุปกรณ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับการใช้งาน และจะเป็นการสร้างและส่งเสริมการพัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์สาธิตและและเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนแก่บุคลากรและประชาชนชน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการผลักดันให้มีเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนในหลากหลายสาขาต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี