คณะวิทยาการจัดการนำเสนองานยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวในการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่

                   อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด อาจารย์ประจำสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะหัวหน้าโครงการโหนดภูมิภาคตะวันตก นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยเส้นทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน ไปจัดแสดงในงานยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ปีที่ 2 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวในการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่เข้าสู่ชุมชนและการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาด

                 สำหรับผลิตภัณฑ์ของทั้ง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกที่นไปจัดแสดง ประกอบด้วย น้ำมะพร้าวและน้ำกุหลาบ ชุมชนสามพราน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม น้ำยำส้มโอโบราณ ชุมชนท่าเสา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี น้ำปลาหวานและกล้วยอบอินทรีย์ ชุมชนปากท่อ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และหอยลายแปรรูปและสบู่ชาโคลที่ทำมาจากถ่าน ชุมชนบ้านบางตะบูน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี