ประกาศเรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2564


          ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.2 ความว่า “นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่มีผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 ที่ 18 และที่ 20 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียนเป็น “I” ไม่ต้องนำมาคิด ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน” นั้น ซึ่งบัดนี้การจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และมีนักศึกษาซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ของการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.2 จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2564 โดยถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศทั้ง 6 ราย เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน