ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เนื่องจากได้มีผู้ยื่นข้ออุทธรณ์ผลการพิจารณา ขอให้ทางมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ตามนัยมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยฯ และได้พิจารณาแล้วพบว่า บริษัทฯที่ประกาศเป็นผู้ชนะการเสนอราคามีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงขอเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบริการรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน

ดาวน์โหลด

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน