ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕