คณะวิทยาการจัดการ เปิดพื้นที่บริการวิชาการรับการตรวจโครงการชุมชนต้นแบบ

คณะวิทยาการจัดการ เปิดพื้นที่บริการวิชาการรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง

           เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ตำบลยางหย่อง เพื่อรับการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานโครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ

          โดยมีการติดตามในเรื่องของปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาและสิ่งที่ชุมชนต้องการ ซึ่งจากการสอบถามพบว่าคนในชุมชนต้องการให้มีการจัดการท่องเที่ยวยลวิถี ของดียางหย่องและตลาดชุมชน ภายใต้การบริหารงานของชุมชน โดยคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้หนุนเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาดในรูปแบบตลาดชุมชน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี