รับมอบประกาศนียบัตรเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับมอบประกาศนียบัตรโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับมอบประกาศนียบัตรจาก ดร.ธนกร ศรีสุขใส  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ หลังได้เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

           โอกาสนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มอบประกาศนียบัตรเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้กับผู้ที่ได้รับการพิจารณา จำนวน 97 ผลงาน ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง เข้าใจและรู้จักใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ จึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมประสานความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 24 แห่ง ในการคัดเลือกและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อน้ำดีที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมีกระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ และผู้สร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในการเป็นสื่อน้ำดี เกิดแรงบันดาลใจที่จะผลิตผลงานคุณภาพเพื่อส่วนรวมและสร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี