คณะวิทยาการจัดการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักวิจัยดีเด่น

คณะวิทยาการจัดการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักวิจัยดีเด่น

              ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นที่ดำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล หัวหน้าโครงการประเด็นการยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทย  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)

  2. อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ หัวหน้าโครงการประเด็นการศึกษาและวิเคราะห์สภาวการณ์วิกฤติโควิด-19 ซึ่งรับทุนสนับสนุนตามนโยบายมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข

  3. อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน หัวหน้าโครงการประเด็นการสร้างนักศึกษาต้นแบบโดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  4. อาจารย์ ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม หัวหน้าโครงการประเด็นการพัฒนาระบบ AI เพื่อแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุข ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  5. อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด หัวหน้าโครงการประเด็นกินดื่มอาหารปลอดภัยสายตะวันตก ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  6. อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง หัวหน้าโครงการประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี