ผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

ผู้บริหารและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบุรีได้จัดขึ้น เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริต ตระหนักในผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการคอรัปชั่น และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลด้วย
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล มีการกำหนดประเด็นคววามร่วมมือที่สำคัญ 3 ประการ คือ ด้านมาตรการเชิงป้องกัน ด้านการบัญญัติความผิดทางอาญาและด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี