โครงการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมครูโรงเรียน ตชด.

ผู้บริหารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียน ตชด.

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตร 7 เดือน พร้อมรับรายงานตัวนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19 จำนวน 100 คน ณ หอประชุมใหญ่ค่ายพระรามหก กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีพลตำรวจตรีธานี เกษจุโลม ผู้บังคับการกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตะเวนใช้แดน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ตชด. โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กาจญนา บุญส่ง คณะบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
           โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตร 7 เดือน เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กบกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ข้าราชการครูตำรวจตำแหน่งครู (ปท.1) ที่ทำหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพครูสู่การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี