นักศึกษาสาขาการตลาด คว้าแชมป์การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น

นักศึกษาสาขาการตลาด คว้าแชมป์การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น

        วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น ที่จัดขึ้นโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น 2565 จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม เป็น “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ” รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และวันที่ 27 กรกฎาคม เป็นกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น” ณ ห้อง NPRU GSB Innovation Club มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคคลทั่วไปในด้านการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการคิดการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ และเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี