คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

                    อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม

                   กิจกรรม “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ” มีกิจกรรมหลักคือการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4 ที่มีหัวใจจิตอาสาได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมสำเร็จไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการในด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีจิตใจดีและการช่วยเหลือสังคม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี