แหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกหญ้าแพงโกล่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกหญ้าแพงโกล่า

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการใช้ประโยชน์พื้นที่โป่งสลอดโดยการปลูกพืชอาหารสัตว์ (หญ้าแพงโกล่า) เพื่อการสร้างรายได้  ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดขึ้น ณ แปลงหญ้าสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสลอด ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการพัฒนาพื้นที่โป่งสลอดโดยการปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก โดยพืชหลักที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ได้แก่ หญ้าแพงโกล่า เนื่องจากมีความทนแล้ง เหมาะกับสภาพพื้นที่ ใช้ระยะเวลาในการปลูกระยะสั้น สามารถเก็บเกี่ยวผลลิตได้ทุก 45 วัน สามารถให้ผลผลิตต่อเนื่องยาวนานถึง 5 ปีต่อการปลูกเพียง 1 ครั้ง มีข้นตอนการปลูกที่ไม่ซับซ้อน เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดได้จริง ซึ่งจะเป็นการลดรายจ่ายของเกษตรกรในการซื้ออาหารสัตว์ และยังใช้เป็นพื้นที่ในการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เป็นสถานที่ในการฝึกทักษะด้านการปฏิบัติของนักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจจากทุกภาคส่วนด้วย

         โดยก่อนการลงมือปลูกหญ้าแพงโกล่า ได้มีการถ่ายทอดความรู้ โดยอาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ ในเรื่องประโยชน์ของหญ้าแพงโกล่า วิธีการปลูกและการบำรุงรักษา

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี