คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง ภายใต้หลักการวิศวกรสังคม

         อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 30 -31กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง โดยเป็นความร่วมมือของฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตอาสาทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการหลัก “การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” มีการดำเนินการจัดกิจกรรมด้วยการจัดทำและปรับปรุงแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว 12 แปลง ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงเห็ด และจัดทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน

      นอกจากนี้การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวิศวกรสังคมให้กับทางคณะครูและนักเรียนได้ทราบถึงการทำงานในรูปแบบของวิศวกรสังคม เครื่องมือของวิศวกรสังคมและการดำเนินงานตาม Timeline พัฒนาการ และ Timeline กระบวนการ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี