ประชุมชี้แจงเงื่อนไข “ทุนเพชรราชภัฏ”

ประชุมชี้แจงเงื่อนไข “ทุนเพชรราชภัฏ”

           เมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชี้แจงรายละเอียดทุนเพชรราชภัฏ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 45 คน ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเพชรราชภัฏ ได้รับทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

            สำหรับเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา ประกอบด้วย ต้องบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเป็นคณะทำงานองค์การบริหารนักศึกษา และในปีการศึกษาถัดไปสามารถบำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมเป็นคณะทำงานสังกัดองค์กรกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สโมสรคณะ องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษาและคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความประพฤติดี หากถูกตัดคะแนนความประพฤติให้ถือว่าการรับทุนการศึกษานั้นสิ้นสุดทันที โดยการรับทุนการศึกษามีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2565 เป็นต้นไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี