คณะวิศวะฯ ลงนามความร่วมมือการใช้โปรแกรมจำลองการวัดขนาดงานของเครื่อง CMM

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือในการใช้โปรแกรมจำลองการวัดขนาดงานของเครื่อง CMM

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับบริษัท คาร์ล ไซสส์ จำกัด โดยคุณธีระพงษ์ บุญรอดชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ล ไซส์ส (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ 

         โดยการทำความร่วมมือทางวิชาการ (ZEISS Academic Program) บริษัทให้การสนับสนุนโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านมาตรวิทยาขั้นสูงให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้โปรแกรมจำลองการวัดขนาดงานของเครื่อง CMM

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี