นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Thailand Research Expo 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำเสนอผลงานวิจัย
“การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภาพสูงด้วยการสะตุเกลือแบบอัตโนมัติ”
ในงาน Thailand Research Expo 2022

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน “Thailand Research Expo 2022” โดยนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภาพสูงด้วยการสะตุเกลือแบบอัตโนมัติ” และงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพาณิชย์” ในระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิด์ล กรุงเทพมหานคร

          โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีคณะนักวิจัยได้แก่ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล นักวิจัย และอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมรับเสด็จ และถวายรายงานผลการดำเนินงาน

         งานวิจัยดังกล่าวเกิดจากความต้องการยกระดับคุณภาพเกลือทะเลไทยจากเกลือทะเลเกรดเกลือดำ ที่อยู่ในโรงเก็บเกลือของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นเกลือทะเลที่คงค้างมาหลายปี เนื่องจากมีคุณภาพต่ำ มีสีคล้ำ ผลึกใหญ่ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1 แสนตัน ราคาเกลือทะเลตกต่ำ เนื่องจากไม่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อซึ่งต้องการเกลือที่มีสีขาว สะอาด มีผลึกเล็ก ความชื้นต่ำ เพื่อนำไปบริโภคหรือเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร การพัฒนานวัตกรรม “ระบบต้นแบบสะตุเกลือแบบอัตโนมัติ” จึงช่วยเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงคุณภาพเกลือทะเลไทยให้เป็นที่ยอมรับ

         คณะนักวิจัยจึงได้ทำการทดลองในพื้นที่โดยติดตั้งระบบต้นแบบที่สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด สามารถปรับปรุงคุณภาพเกลือและเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเกลือดำก่อนนำเข้าระบบราคากิโลกรัมละ 0.3-0.5 บาท ให้เป็นเกลือขาวป่นละเอียดที่มีราคาขายส่งอยูที่กิโลกรัมละ 120-150 บาท ขายปลีกกิโลกรัมละ 300 บาท

         ที่สำคัญยังเป็นการลดต้นทุนแรงงาน ลดเวลาการผลิต ลดการปนเปื้อน ประหยัด สะดวก ลดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เกลือสะตุที่ได้มีความสะอาดสามารถนำไปบริโภค เสริมสารไอโอดีนหรือสารอื่น ๆ ที่ต้องการใช้เป็นส่วนประกอบในการทำยาแผนโบราณ ยาสีฟัน สบู่ เกลือสปาขัดผิว-หน้า ส่วนผสมอาหารสัตว์ เป็นต้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี