มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี

อธิการบดีฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี และยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี และยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน ที่กระทรวงยุติธรรมได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 64 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้สินกองทุนใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้เช่าซื้อรถยันต์และรถจักรยานยนต์  หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและภายหลังคำพิพากษาคดี

 # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี