ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)

                  ผศ.ดร.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้อาจารย์กรกรต เจริญผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ร่วมกับสำนักงานฝีมือแรงงานเพชรบุรี นำนักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) เพื่อยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐานตลาดแรงงานสากล เมื่อวันก่อนนี้ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ผ่านการทดสอบนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน สมัครงานหรือศึกษาต่อ และยังสามารถนำมาเทียบในระบบคลังหน่วยกิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี