พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาระดับดีเด่นและระดับดีมาก

            ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณบดีทั้ง 8 คณะ ประกอบด้วย รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโลยีสารสนเทศ  ผศ.ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 “น้อมวันทา กตัญญุตา บูชาครู” ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           สำหรับกิจกรรมภายในพิธี ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้นำเครื่องสักการะมาไหว้ครู ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวตอกดอกไม้ที่ร่วมกันจัดทำอย่างสวยงาม ก่อนที่นักศึกษาแต่ละสาขาจพนำพวงมาลัยดอกไม้สดมาไหว้ครู เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และรับพรอันเป็นมงคลตลอดการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากนี้ อธิการบดีฯ ได้เป็นประธานในพิธีเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาให้ตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และยังมีการมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น จำนวน 8 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาระดับดีมาก จำนวน 16 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์ที่ให้การดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี

           โอกาสนี้ จ่าอากาศเอกอภิชาต แก้วโกศล นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี และผู้แทนจากบริษัทกรุงเทพประกันภัย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาในประดับปริญญาตรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี