เปิดศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
เปิดศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเด็กปฐมวัย

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์ ผศ.วรรณไพร แย้มมา อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเด็กปฐมวัย ภายใต้แนวคิดหนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น (PORAIWAN Model) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโพไร่หวาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพไร่หวาน 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอยภัยในเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ภายใต้การบบริบทของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่างแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโพไร่หวาน และองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จนนำมาสู่การพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาการและการจัดการความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชากรทั้งสองช่วงวัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ยั่งยืนได้ต่อไป

          สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน กล่าวว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เห็นความสำคัญของเด็กปฐมวัยที่จะเติบโตเป็นพลเมืองของประเทศ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่นับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่ควรกับถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ ประกอบกับตำบลโพไร่หวานมีจุดมุ่งหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกระดับและทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อการวางแผนหาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยให้แก่เด็กปฐมวัย โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุที่มีความสุขและมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่ร่วมกับเด็กในชุมชนที่เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพโดยมีพัฒนาการที่สมวัย ปลอดภัยจากการบาดเจ็บทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น”

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี