มรภ.เพชรบุรีเข้ารับโล่ขอบคุณ หลังนำผลงานจัดแสดงงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้ารับโล่ขอบคุณ หลังนำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565

                ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขึ้นรับโล่จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในโอกาสที่นำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอใน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand research expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

              โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภาพสูงด้วยการสะตุเกลือแบบอัตโนมัติ” ของ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ และคณะ และงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและยกระดับ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพาณิชย์” ของ ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล และคณะ มาจัดแสดงภายในงาน เพื่อให้ผู้สนใจได้รับชม

              สำหรับงานวิจัยดังกล่าวเกิดจากความต้องการยกระดับคุณภาพเกลือทะเลไทยจากเกลือทะเลเกรดเกลือดำ ที่อยู่ในโรงเก็บเกลือของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นเกลือทะเลที่คงค้างมาหลายปี เนื่องจากมีคุณภาพต่ำ มีสีคล้ำ ผลึกใหญ่ มีอยู่ประมาณ 1 แสนตัน ราคาเกลือทะเลตกต่ำ เนื่องจากไม่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งต้องการเกลือที่มีสีขาว สะอาด มีผลึกเล็ก ความชื้นต่ำ เพื่อนำไปบริโภคหรือเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร การพัฒนานวัตกรรม “ระบบต้นแบบสะตุเกลือแบบอัตโนมัติ” จึงช่วยเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงคุณภาพเกลือทะเลไทยให้เป็นที่ยอมรับ

            คณะนักวิจัยทำการทดลองในพื้นที่โดยติดตั้งระบบต้นแบบที่สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด สามารถปรับปรุงคุณภาพเกลือและเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเกลือดำก่อนนำเข้าระบบราคา 0.3-0.5 บ./กก.ให้เป็นเกลือขาวป่นละเอียดที่มีราคาขายส่ง 120-150 บ./กก.ขายปลีก 300 บ./กก. ลดต้นทุนแรงงาน ลดเวลาการผลิต ลดการปนเปื้อน ประหยัด สะดวก ลดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เกลือสะตุที่ได้มีความสะอาดสามารถนำไปบริโภค เสริมสารไอโอดีนหรือสารอื่นๆที่ต้องการ ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำยาแผนโบราณ ยาสีฟัน สบู่ เกลือสปาขัดผิว-หน้า ส่วนผสมอาหารสัตว์ เป็นต้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี