คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานกรรมการ

  2. อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม รองประธานกรรมการ

  3. อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ กรรมการ

  4. นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ กรรมการและเลขานุการ

  5. นางสาวชลธิพา สุขดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

              ซึ่งในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้รับคะแนนระดับ 4.11 ระดับดี  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามรอบปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาคณะต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี