งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สัญญารับทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การวิเคราะห์สัญญารับทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ผู้วิจัย

นางสาวอรทัย    ชูเจริญ  (หัวหน้าโครงการวิจัย) , นายธนดล  ดีหะสิงห์  (ผู้ร่วมวิจัย)  และนางสาวชนิกานต์  เดชรักษา  (ผู้ร่วมวิจัย)

DOWNLOAD |  BACK

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) เรื่อ