วางแผนดูแลนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันวางแผนดูแลนักศึกษาในด้านของสภาพจิตใจ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมกับนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อร่วมกันวางแผน ดูแล ช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษา โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ได้รับการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตและการดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการติดตามต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี