คณาจารย์และนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

คณาจารย์และนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ หลังได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้แทนคณาจารย์เข้าร่วม

          ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด การแข่งขันในรายการต่างๆ ประกอบด้วย

            1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในนามประธานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศูนย์สมรรถนะสูง ภายใต้คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ได้ตัดสินรางวัลการประกวด AIC Award 2022 โดยมีอาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้แทนในการรับมอบเกียรติบัตร

           2. นักกีฬาฟุตซอลชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลกีฬา มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ที่ได้มีการจัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้แก่ นายเจริญ แซ่น้า นายกวินท์ แก้วประเสริฐ นายณัฐภัทร เทพมณี นายนพชัย น้อยจันทร์ และนายอัมรินทร์ เอกาพันธ์ โดยมีนายพีระ แหลมหลวง เป็นผู้ฝึกสอน3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย

          3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย

                3.1) รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัทน้ำตาลโตนดผสมลูกตาล   ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ได้แก่  นางสาวณัฐกานต์ พรหมมา และนายวรายุส บุตรเคียง  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

                3.2) รางวัล SILVER MEDAL AWARD จากผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาขนมหม้อแกงเมืองเพชรสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ 2022 Japan Design, Idea And Invention Expo (JDIE 2022)  ณ  เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา หัวหน้าทีมวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร และ อาจารย์ธนิดา  ชาญชัย ทีมวิจัย

                3.3) นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบบรรยาย ระดับชมเชย “การศึกษาผลสัมฤทธิ์เรื่องทศนิยมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองโรง” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นางสาวจิราภา ไม้แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล   และ ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม 

        4. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ และได้รับรางวัล ดังนี้

                   4.1) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “เซรั่มบำรุงผมจากสารสกัดเหงือกปลาหมอและมะกรูด” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ นางสาวณฤดี สามีหวัง นางสาวสูนูรไอฟะห์ ตาเยะ นางสาวซะตีสะลีซ่า เจ๊ะเส้ง นางสาวอูไรนะห์ ฮาแว โดยมี อาจารย์วรัฎฐา เหมทอง     อาจารย์ภาสิต ศิริเทศ และอาจารย์ประกายรัตน์ ทุนิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์   

                   4.2) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม (Best Presentation) กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ เรื่อง “การเปรียบเทียบผลระหว่างการนวดตนเองด้วยไม้นวดตาลและการนวดตนเองด้วยมือในผู้ป่วยที่มีอาการปวดบ่าและคอ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ นางสาวรุลฮีดา หะยีมะแอ นางสาวนิซูรี นาโต นายมูฮัมหมัดฮัสฟาน มูซอ นางสาวอาซูรา ยูโซ๊ะ นางสาวซูไวยะห์ ขารี นางสาวเปมิกา มาลัย นางสาววอัสมาตห์ วาโซ๊ะ โดยมีอาจารย์วรัฎฐา เหมทอง อาจารย์ภาสิต ศิริเทศ อาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ และอาจารย์ประกายรัตน์ ทุนิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์และที่ปรึกษางานวิจัย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน