ประกาศการจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System


          การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อชำระเงินค่าสมัครเท่านั้น หากวิชาใดมีผู้สมัครครบตามจำนวนก่อนหมดเขตรับสมัคร ระบบจะปิดรับสมัครวิชานั้นโดยอัตโนมัติ ผู้ที่จองวิชาสอบไว้ในระบบแต่ยังไม่ได้ชำระเงินจะไม่สามารถชำระเงินได้

ขั้นตอนการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ PBRU Exit Exam System
๑. สมัครสอบวิชาพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดในประกาศ โดยเข้าสู่ระบบ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
๒. เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน โดยไม่สามารถเลือกเวลาในการสอบได้
๓. ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาพื้นฐาน วิชาละ ๕๐ บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง (ฝ่ายการเงิน)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนหมดเขตรับสมัคร (เวลาทำการของฝ่ายการเงิน ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.)
๔. ตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบได้ในใบเสร็จรับเงิน
๕. เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
๖. หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทันที

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ หากสมัครแล้วไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอสอบรอบนั้นในภายหลังได้

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System
๑. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคน แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
๒. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบและภายในอาคารสอบ
๓. ช่วงระหว่างรอเข้าสอบ ให้นักศึกษาทุกคนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

#ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน