คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจำปี 2564

          อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ ประธานคณะกรรมการ  

          ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินคุณภาพตนเองอยู่ในระดับดีมาก ส่วนคณะกรรมการมีผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมของคณะตามองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ในระดับดีมากเช่นเดียวกัน โดยสรุปคะแนนตามหมวดย่อยมีคะแนนเฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมากจาก 5 มาตรฐานตัวชี้วัด คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 การวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

 # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน