สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2565

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์ ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา กล่าวว่า “พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ศิษย์เก่า และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ระลึกถึงคุณครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางด้านนาฏศิลป์ เพื่อเป็นการสืบสานพิธีไหว้ครูให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตลอดจนเป็นการเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู เป็นเครื่องเตือนใจให้ประพฤติในสิ่งดีงาม อยู่ในศีลธรรม ตามคำสั่งสอนของครูอยู่เสมอ # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี