กิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

              สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดกิจกรรมการประกวดการทำอาหารหัวข้อ “Phetchaburi Fusion Food” ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขั้นทั้งสิ้น 15 ทีม

              สำหรับผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าทีมที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1  ได้แก่ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ระดับรางวัลเหรียญทองจำนวน 3 โรงเรียน รางวัลเหรียญเงินจำนวน 7 โรงเรียน รางวัลเหรียญทองแดงจำนวน 2 โรงเรียน และจำนวนชมเชยจำนวน 2 โรงเรียน

              นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ที่กิจกรรมบูรณาการระหว่างเนื้อหา องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความบันเทิง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์ แสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการสื่อสารและความกล้าแสดงออกของนักเรียน โดยผลการแข่งขัน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี