สถาบันวิจัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 64

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

             อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมิน

            โดยผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถาบันวิจัยฯ อยู่ในระดับดีมาก (4.86 คะแนน) ซึ่งแยกตามตัวบ่งชี้ ดังนี้

          ผลการประเมินตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพสําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (ตัวชี้วัดบังคับ) อยู่ในระดับดีมาก ( 4.74 คะแนน)

          ผลการประเมินตัวบ่งชี้ด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อยู่ในระดับดีมาก (5 คะแนน)

          ผลการประเมินตัวบ่งชี้ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการอยู่ในระดับดีมาก ( 5 คะแนน)

          ผลการประเมินตัวบ่งชี้ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมาก (5 คะแนน)

          สำหรับสถาบันวิจัยฯ มีภารกิจขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน 3 พันธกิจ ประกอบด้วย ด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการและด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ ใช้วัฒนธรรม และชุมชนเป็นรากฐานแห่งการเรียนรู้ โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี