ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบ้านลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในการพัฒนาสำนักงานและห้องสมุดสีเขียว

            เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบุคลากร ในโอกาสเดินทางมาลงนามความร่วมมือเครือข่ายสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการองค์ความรู้สำนักงานสีเขียว เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสู่องค์กรสีเขียว ตลอดจนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย  

          โอกาสนี้ ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี