นักศึกษาร่วมแสดงผลงาน ในงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารผสานศิลป์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาแสดงผลงาน ในงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารผสานศิลป์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร เข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารผสานศิลป์ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2565 ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

            สำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ได้รังสรรค์เมนูตามวัตถุดิบพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี รวม 8 อำเภอ มาจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดี ของขึ้นชื่อแต่ละพื้นที่

           โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ได้นำนักศึกษาไปร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน ในชื่อชุดการแสดง “รำพัดใบตาลสานศิลป์ถิ่นพริบพรี” ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ด้วยการนำพัดที่ทำมาจากใบตาลต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีมาเป็นอุปกรณ์ในการทำการแสดง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี