คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

              เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ทำเนียบองคมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าพบพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อร่วมหารือข้อราชการในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งในเรื่องของการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในพื้นที่สิงขร มะริด ตะนาวศรี     

              โอกาสนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการในการดำเนินงานพัฒนาทางด้านการศึกษา